D-deals.nl

D-deals - algemene voorwaarden Bookunited B.V.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gehele aanbod dat geboekt kan worden op de website D-deals. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder moment en zonder voorafgaande kennisgeving door Bookunited B.V. worden aangepast, hoewel dergelijke aanpassingen niet van toepassing zijn op boekingen die reeds zijn aanvaard door Bookunited B.V.

Artikel 1. De aanbiedingen

Indien de aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in de aanbieding vermeld. De beschrijving van de aanbieding is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling door de boeker mogelijk te maken. De bij een aanbieding getoonde afbeeldingen en/of foto's zijn een waarheidsgetrouwe weergave. Kennelijke vergissingen en/of fouten in de aanbieding en/of de omschrijving van de aanbieding en/of getoonde afbeeldingen binden Bookunited B.V. niet en kunnen nimmer tot aansprakelijkheid van Bookunited B.V. leiden.

Artikel 2. Overeenkomst

Bookunited B.V. bemiddelt tussen aanbieder en consument. Middels de boeking komt een overeenkomst tot stand tussen de boeker en de aanbieder. De aanvaarding gebeurt telefonisch of via internet. Het is in alle gevallen de aanbieder van de producten en/of diensten die nakoming zal geven aan de overeenkomst. Op de nakoming van de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van de betrokken aanbieder van toepassing. Bookunited B.V. attendeert je erop dat bij een combinatieboeking, ongeacht de diversiteit aan boekingen, iedere boeking een separate boeking is waarbij Bookunited B.V. bemiddelt en een combinatieboeking niet resulteert in een (pakketreis)overeenkomst. Bookunited B.V. treedt niet op als reisorganisator. Ingeval van een combinatieboeking is de prijs van de combinatieboeking gelijk aan de optelsom van de tarieven voor elke separate boeking. Enig aansluitrisico komt niet voor rekening van Bookunited B.V.

De boeker verstrekt Bookunited B.V. voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens over zichzelf en de door hem aangemelde boekers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. De hoofdboeker is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen voortvloeiende uit de reisovereenkomst voor alle op de reisovereenkomst vermelde personen. Minderjarige reizigers dienen een schriftelijke verklaring van hun ouders/voogd te overleggen alvorens een boeking kan worden aangegaan.

De boeker dient de op de factuur vermelde gegevens, zoals o.a. de spelling van namen en voorletters, goed te controleren. De boeker is zelf verantwoordelijk voor een correcte doorgave van gegevens en het controleren van de factuur op de juistheid van deze gegevens. Bookunited B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele fouten. Wijzigings- en/of annuleringskosten die voortvloeien uit fouten zijn geheel voor rekening van de boeker en bedragen minimaal € 19,95 per wijziging.

Indien de algemene voorwaarden van de aanbieder bepalingen bevatten welke niet in overeenstemming zijn met de algemene voorwaarden van Bookunited B.V. wordt dit bij de betreffende aanbieding weergegeven.

Artikel 3. Reserveringskosten

Bookunited B.V. brengt voor elke boeking via de website D-deals € 20,00 reserveringskosten in rekening.

Artikel 4. Verzekeringen

Het is niet mogelijk via D-deals een reis- of annuleringsverzekering af te sluiten.

Artikel 5. Reissom

De gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij anders aangegeven. Hierin zijn begrepen de diensten en voorzieningen zoals in de publicatie vermeld.

Artikel 6. Betaling

Bij het aangaan van de overeenkomst dient het volledige bedrag direct via de website te worden voldaan. Bookunited B.V. is bevoegd om namens de aanbieder het aan de aanbieder toekomende bedrag te ontvangen. Bij niet tijdige betaling kan de beschikbaarheid van de gekozen aanbieding niet worden gegarandeerd. Indien door niet tijdige betaling de overeenkomst moet worden ontbonden, worden de volledige kosten op de boeker verhaald.

Artikel 7. Reisbescheiden

Na het doen van een boeking ontvangt de boeker afhankelijk van de manier van boeken (telefonisch of via internet) en het tijdsbestek per post of per e-mail een factuur. Zodra de volledige betaling door Bookunited B.V. is ontvangen, ontvangt de boeker per e-mail (of per post) de reispapieren (inclusief voucher(s) en tickets indien van toepassing). De boeker dient op de hoogte te zijn van de inhoud van de reispapieren en de inhoud daarvan goed te controleren op juistheid en volledigheid.

Artikel 8. Annulering door Bookunited B.V.

Bookunited B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor wegens gewichtige redenen (o.a. publicatie van foutieve prijzen en prijzen waarvan redelijkerwijs kan worden uitgegaan dat deze voor het te leveren product niet correct zijn) een reis voor aanvang te annuleren. In dat geval worden de reeds aan Bookunited B.V. betaalde bedragen gerestitueerd.

Artikel 9. Annulering/wijziging door de boeker

Annulering door de boeker is niet mogelijk. Bij eventuele annulering is de boeker, ongeacht de omstandigheden, het volledige bedrag (inclusief de reserveringskosten) aan Bookunited B.V. verschuldigd. Het wijzigen van een reservering is in bepaalde gevallen wel mogelijk, neem hiervoor contact op met D-deals. De boeker dient er rekening mee te houden dat een wijziging € 19,95 wijzigingskosten met zich mee brengt.

Artikel 10. Klachten

Eventuele klachten dienen op de plaats van bestemming kenbaar gemaakt te worden. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid kan worden afgehandeld, kan door de boeker uiterlijk binnen 72 uur na terugkomst, schriftelijk een klacht bij D-deals worden ingediend. De klacht kan schriftelijk worden verzonden naar Bookunited B.V., Regentesselaan 8, 7316 AC, Apeldoorn, Nederland. Uiterlijk 6 weken na ontvangst van de klacht ontvangt de boeker van Bookunited B.V. een schriftelijk antwoord. Bookunited B.V. zal de klacht dan rechtstreeks met de aanbieder opnemen.

Artikel 11. Disclaimer

De website D-deals is met grote zorg samengesteld om (in redelijkheid) nauwkeurige en actuele informatie te verschaffen. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie op enig moment verouderd of niet meer geheel correct is, Bookunited B.V. is hiervoor niet aansprakelijk. De informatie omtrent accomodaties is gebaseerd op aangeleverde informatie door de accomodaties, welke om die reden ook verantwoordelijk zijn hiervoor. Wij kunnen niet garanderen dat informatie zoals prijzen, beschikbaarheid en faciliteiten accuraat en geheel foutloos zijn, daar accomodaties op ieder moment deze kunnen wijzigen. De gegevens op de website en andere uitingen hieraan gelieerd kunnen te allen tijde zonder waarschuwing vooraf gewijzigd worden zonder opgaaf van reden. Bookunited B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele directe, indirecte of incidentele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of promoties.

iDeal Mister Cash Visa Mastercard Maestro PayPal